Regulamin sklepu§. 1. DEFINICJE

§. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4. REJESTRACJA

§. 5. ZAMÓWIENIA

§. 6. PŁATNOŚĆ

§. 7. WYSYŁKA

§. 8. GWARANCJE I REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY, ZWROT TOWARU

§. 9. PRAWO ODSTĄPIENIA

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

§. 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI – PLIKI COOKIES

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


1. 
Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Sprzedający - właściciel strony internetowej www.myhome-24.pl - My Home Beata Baciocha , ul. Modra 33 , 71-220 Szczecin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ,NIP: 955-100-65-46, Regon: 321260876

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.myhome-24.pl;

4. Sklep serwis internetowy dostępny pod adresem www.myhome-24.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie Internetowym www.myhome-24.pl;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy My Home Beata Baciocha , z siedzibą w Szczecinie przy ul. Modrej 33 , 71-220 Szczecin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 955-100-65-46, Regon: 321260876,  a Kupującym , zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.myhome-24.pl;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.myhome-24.pl został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Właścicielem sklepu internetowego myhome-24.pl jest firma My Home Beata Baciocha , z siedzibą w Szczecinie przy ul. Modrej 33 , 71-220 Szczecin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 955-100-65-46, Regon: 321260876, Tel. 666-139-822, e-mail: biuro@myhome-24.pl zwana w dalszej części regulaminu MyHome

3. Właściciel sklepu internetowego myhome-24.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT ). Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia . Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki i wniesienia towaru do Kupującego.

6. Przedstawiane w sklepie internetowym myhome-24.pl informacje o towarach wraz z podaniem ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ) z późniejszymi zmianami .

 

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Właściciel sklepu internetowego myhome-24.pl, dokłada wszelkich możliwych starań , aby sklep ten, a także wszelkie związane z nim funkcjonalności i usługi świadczonej za jego pośrednictwem działały w sposób poprawny, ciągły i niezakłócony .

2. W przypadku wykrycia błędów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego myhome-24.pl właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość zmian struktury technicznej konta zarejestrowanego Kupującego .

3. Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość okresowego wyłączenia niektórych funkcjonalności sklepu internetowego w sytuacji jego modernizacji , usuwania, zmiany i dodawania usług lub przeprowadzania bieżącej konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Kupujący w celu korzystania z usług sklepu internetowego myhome-24.pl zobowiązany jest posiadać dostęp do komputera , przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome lub Opera w wersji nie starszej niż 2,) a także włączoną obsługę Java Script oraz włączoną obsługę plików Cookies oraz możliwość korzystania z internetu.

5. Kupujący jest zobowiązany zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do jego konta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione, a także niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

6. Kupującemu nie wolno przekazywać z wykorzystaniem sklepu internetowego myhome-24.pl treści niezgodnych z polskim prawem.

 

§. 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściciel sklepu myhome-24.pl udostępnia na podstawie niniejszego Regulaminu usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Kupującemu korzystania ze sklepu Internetowego my-home-24.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru oraz jej realizacji.

2. Ponadto właściciel sklepu myhome-24.pl świadczy usługę „Newsletter” polegającą na okresowym przesyłaniu zarejestrowanym Kupującym informacji o bieżącej ofercie, promocjach, stosowanych rabatach i zniżkach. Usługa ta jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych. W celu rezygnacji z usługi „Newsletter” należy wysłać e-mail z konta pocztowego, dla którego usługa ta była świadczona na adres biuro@myhome-24.pl.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Zamówienie towarów których sposób określony został szczegółowo w § 5 niniejszego regulaminu można składać po dokonaniu rejestracji lub też bez jej dokonywania . W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji nie będzie utworzone konto Kupującego.

5. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Kupującego oferty kupna towarów za pomocą formularzy dostępnych na stronie myhome-24.pl , e-mailem na adres biuro@myhome-24.pl ,lub też telefonicznie ( 666-139-822 ) i jej przyjęcie przez MyHome.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń dotyczących zgody na zawarcie umowy drogą elektroniczną oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych których to treść znajduje się na stronie internetowej Sklepu. 
7. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§. 4. REJESTRACJA

1. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu myhome-24.pl jest możliwe poprzez dokonanie rejestracji na stronach sklepu i założenia konta Kupującego lub bez dokonywania rejestracji.

2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronach Sklepu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego danymi oraz kliknięcie „Załóż konto” kończy proces rejestracji. Z tą chwilą utworzone jest indywidualne Konto Kupującego.

4. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Kupującego .

5. Kupujący, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Kupującego podając wcześniej wskazany adres e-mail i hasło.

5. MyHome nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem przydzielonym mu po dokonaniu rejestracji. 

5. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać za pomocą formularzy dostępnych na stronie myhome-24.pl , e-mailem na adres biuro@myhome-24.pl, lub też telefonicznie ( 666-139-822).Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej lub mailowo można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w dniu ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.Za moment złożenia zamówienia uważa się dzień doręczenia pocztą formularza zamówieniowego dostępnego na stronie: www. myhome-24.pl, bądź też otrzymania zamówienia droga mailową lub złożenia zamówienia telefonicznie.

3. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy My Home Beata Baciocha

i  Kupującym umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu. 

4. Kupujący zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza. 

6. Kupujący może dokonać zmian w zamówieniu, a także je wycofać e-mailem pod biuro@myhome-24.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu + 48 666-139-822.  

7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności: 
a.    wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu, 
b.    dodania ich do koszyka, 
c.    wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d.    zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
e.    kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”.

8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail zatytułowaną : „MyHome-24.pl - Potwierdzenie otrzymania zamówienia" na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a.    zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b.    odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c.    propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego. Akceptacja kontroferty może nastąpić tylko w wiadomości e-mail. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa wyżej mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu.

9. Sprzedający wystawia dowody zakupu, tj. paragony lub faktury VAT zgodnie z życzeniem Kupującego określonym w formularzu zamówienia, a także zgodnie z danymi umieszczonymi przez Kupującego w tym zamówieniu. 

10.  Termin realizacji zamówienia zostaje podany w wiadomości wysłanej na adres mailowy Kupującego stanowiącej potwierdzenie zamówienie o którym mowa w ust. 8 ustalony w umowie sprzedaży lub przekazywany jest telefonicznie. .

 

§. 6. PŁATNOŚĆ

1. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny w sposób następujący :

a.) bezpośrednio u kuriera firmy kurierskiej dostarczającej towar w przypadku przesyłek typu za pobraniem

b.) przelewem na numer konta bankowego Sprzedającego

c.) płatnością kartą kredytową w systemach DotPay.pl

d.) zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu DotPay.pl

e.) gotówką w siedzibie Sprzedającego

2.W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po potwierdzeniu otrzymania zamówienia.

4. W sytuacji płatności za pośrednictwem systemu Dotpay.pl Kupujący oświadcza iż zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez operatora tych usług. Przesyłkawysyłana jest po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Dotpay.pl.

5. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest w Szczecinie przy ul. Modrej 33, po weryfikacji danych Kupującego i zapłaty ceny sprzedaży towaru.§. 7. WYSYŁKA

1. Zamówione przez Kupującego towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zakupione towary dostarczane są na terytorium Polski pod adres wskazany w formularzu zamówień.

2. Pełne koszty przesyłki o wadze do 30 kg dostępne są w formularzach zamówienia na stronie www.myhome-24.pl. Dla towarów powyżej 30 kg oraz towarów wysyłanych z zewnętrznego

magazynu koszty dostawy ustalane są indywidualnie w potwierdzeniu otrzymania zamówienia.

3.Meble i inne przedmioty wielkogabarytowe ( powyżej 30 kg. ) mogą być dostarczone przez firmę kurierską na paletach. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia mebli do domu Kupującego chyba że Kupujący wykupił usługę “wniesienie”. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).

4.Towary mogą być również odebrane przez Kupującego w siedzibie MyHome w Szczecinie przy ul. Modrej 33 . 

5.W przypadku dokonania zapłaty za towar przelewem bankowym na konto Sprzedającego dostarczenie towaru następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym MyHome pełnej wpłaty za towar i usługę przesyłki kurierskiej.

6. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu towaru w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę .

7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego– np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedający umożliwi Kupującemu odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedającego, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

8. Termin dostarczenia zamówionego towaru licząc od dnia złożenia zamówienia wynosi od 1 do 20 dni.

§. 8. GWARANCJE I REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Każdy zakupiony w sklepie Sprzedającego produkt objęty jest gwarancją. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone pisemnie na zgłoszeniu zawierającym:

a.    Imię i nazwisko,

b.    numer zamówienia oraz dowód zakupu,

c.    opis niezgodności towaru z umową,

d.    datę zakupu.

3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem poczty na adres : My Home Beata Baciocha ,71-220 Szczecin, ul. Modra 33 , mailowo pod adresem e-mailem: biuro@myhome-24.pl lub też telefonicznie ( + 48 666-139-822 ).

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,

5. W sytuacji gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:

a.    w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy,

b.    jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego,

c.    jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Kupującego.

6. Kupujący, po złożeniu reklamacji odsyła reklamowany towar na adres siedziby Sprzedającego. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedający, o ile nie są one nadmiernie wysokie.

7. Za koszty nadmiernie wysokie uznaje się koszty znacząco wykraczające poza normy zwyczajowo przyjęte lub znacząco przekraczające koszt pierwotnej wysyłki towaru, wynikający z wyboru przez Kupującego sposobu dostawy.

8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający informuje pisemnie Kupującego o decyzji.

 

§ 9.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru. Kupujący  może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, które Kupujący zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Sprzedającego. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od  umowy sprzedaży znajdującym się poniżej  lub poprzez oświadczenie złożone w jakiejkolwiek innej formie. Oświadczenie można złożyć telefonicznie, przesłać pocztą lub na adres mailowy: biuro@myhome-24.pl.

2.       Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru. Kupujący  jest zobowiązany zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

3.        Kupujący powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty.

4.      W  przypadku  odstąpienia od umowy, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione towary wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez Kupującego, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  Kupujący zobowiązany jest wskazać numer konta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a także  w wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@myhome-24.pl lub w zgłoszeniu reklamacyjnym dostarczonym do siedziby Sprzedającego.

5.       Kupujący  ponosi  całkowitą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu umowy sprzedaży  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

6.       Przedmioty podlegające zwrotowi (odstąpieniu od umowy) należy odesłać na adres: My Home Beata Baciocha , ul. Modra 33 , 71-220 Szczecin

               Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży:

1.       – Adresat: My Home Beata Baciocha , ul. Modra 33 , 71-220 Szczecin, e-mail: biuro@myhome-24.pl

        – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży                                                         następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*),  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów), – Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Adres e-mail,  – Data.

                 (*) Niepotrzebne skreślić.

 

§  10.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

1.       Administratorem danych osobowych jest Beata Baciocha  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą My Home Beata Baciocha , ul. Modra 33 , 71-220 Szczecin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ,NIP: 955-100-65-46, Regon: 321260876. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 

2.        Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów „RODO” to znaczy zawartych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.       Administrator Danych Osobowych szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4.       Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5.       Firma My Home Beata Baciocha jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz lub będziesz posiadał konto na naszej stronie, to przetwarzamy lub będziemy przetwarzać dane takie  jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych  drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje tylko i wyłącznie  przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów

6.       Sprzedający jest także administratorem danych osobowych klientów będących lub nie będących Kupującymi  zapisanych na  newsletter.

7.        Dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,  zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i realizacji procesu zakupu, ukształtowania treści newslettera oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dostęp do danych i wprowadzenie zmian może być realizowane m.in. poprzez zalogowanie się do sklepu poprzez witrynę : www.myhome-24.pl  a także przez linki oznaczone jako logowanie lub rejestracja.

8.       Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@myhome-24.pl.

9.       Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po zakończeniu procesu kupna (chyba że zgoda dotyczyła otrzymania newslettera) lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

10.   Sprzedający ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

11.   Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

12.   Sprzedający nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

13.   Wdrożyliśmy szereg procesów w tym m.in. szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

14.   Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

 §. 11 . POLITYKA PRYWATNOŚCI – PLIKI  COOKIES

 

1. Polityka Prywatności ustala  między innymi zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Kupującego za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Kupującego poprzez wykorzystanie witryny Sprzedającego.

2.  Stosowane przez Sprzedającego Cookies są bezpieczne dla urządzeń Kupującego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Kupującego i dostosować Sklep indywidualnie do jego potrzeb.

3. Sprzedający będzie wykorzystywał Cookies do analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które celem może być jedynie ustalenie, w jaki sposób Kupujący korzysta ze strony internetowej Sprzedającego, co umożliwi mu ulepszanie jej struktury i zawartości; tworzenia anonimowych statystyk.

4. Zebrane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników witryny Sprzedającego  bez wyraźnej zgody Kupującego. Ponadto dane te nie są połączone z innymi danymi osobowymi. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Kupującego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do tych urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

5. Dane te będą usuwane, a do momentu usunięcia będą wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników witryny Sprzedającego.

6. Kupujący może w każdym momencie  i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez wykorzystywaną przez niego przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości witryny Sprzedającego. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Kupujący ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystując do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.

 

 §. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Oferta sklepu internetowego MyHome ważna jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczenie zamówionych ze sklepu towarów wykonywane jest tylko i wyłącznie na terenie Polski.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego MyHome oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4.W sytuacji braku dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.05.2018.